"بسمه تعالی"
راهنمای استفاده اعضا از کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علوم پزشکی قم
از طریق کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علوم پزشکی قم امکان دسترسی به کلیه منابع کتابخانههای دانشکدهای )پزشکی، دندان پزشکی، بهداشت، پرستاری، طب سنتی، دین و سلامت
و ...( و کتابخانههای بیمارستانی )کامکار، فرقانی- نکویی، شهید بهشتی، حضرت معصومه و ...( از طریق شبکه اینترانت دانشگاه به آدرس lib.muq.ac.ir فراهم شده است و کلیه
اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم میتوانند از کتابخانههای عضو از طریق کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علوم پزشکی قم استفاده نمایند.
 نحوه ثبت نام:
پس از ورود به صفحه وب سایت کتابخانه به آدرس lib.muq.ac.ir از منو بالای صفحه گزینه ثبت نام را انتخاب میکنیم.
و وارد صفحه زیر می شویم:
شرط استفاده از خدمات و منابع کتابخانهها ثبت نام در کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علوم پزشکی قم است.
روی گزینه ثبت نام عضو حقیقی کلیک کنید
روی ثبت نام کلیک کنید