"بسمه تعالی"
راهنمای تمدید کتاب
پس از ورود به صفحه وب سایت کتابخانه به آدرس lib.muq.ac.ir از منو بالای صفحه گزینه ورود به سایت را انتخاب میکنیم و با نام
کاربری وارد سیستم میشویم:
روی قسمت مشاهده
مدارک در امانت کاربر
کلیک کنید
کتابخانه ای که می خواهید
کتابتان را از آن تمدید امانت
کنید انتخاب نمایید
با کلیک روی این قسمت، منبع
تمدید امانت می شود
کتابخانه مدنظر را انتخاب نمایید