به روز رسانی سایت کتابخانه و قرار دادن اخبار جدید

برطرف کردن مشکلات سایت

تهیه گزارش از قسمت های مختلف سایت و ارسال آن به ریاست کتابخانه مرکزی

پرسش از اساتید و همکاران و دانشجویان در خصوص کتاب­های درخواستی

تهیه لیستی از کتب درخواستی و ارسال آن به معاونت جهت خرید

پیگیری خرید کتب

وارد کردن مشخصات کتب خریداری شده در سامانه

برچسب و label  گذاری کتب خریداری شده و قرار دادن آنها در جای تعیین شده

دریافت کتب اهدایی و افزودن آنها به کتابخانه

امانت، عضویت، تسویه حساب و تمدید

راهنمایی دانشجویان جهت بازیابی کتب در حیطه موردنظر