آیین نامه عضویت

اعضاءگروه های زیر می توانند به عضویت کتابخانه های دانشگاه پذیرفته شوند:

1.اعضای هیئت علمی دانشگاه

2.دانشجویان کلیه مقاطع در کلیه رشته های دانشگاه

3.کلیه کارکنان رسمی،پیمانی،قراردادی،طرحی، شرکتی ... دانشگاه

عضویت مدارک لازم جهت عضویت در کتابخانه:

1.یک قطعه عکس4*3

2.کپی شناسنامه یاکارت ملی

3.تکمیل فرم عضویت کتابخانه

مدت عضویت:

1.مدت عضویت دانشجویان تا پایان مدت اعتبار کارت دانشجویی آنها می باشد.

2.عضویت اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه تا پایان دوره اشتغال آنها در دانشگاه معتبر است