جامعه استفاده کننده:

کلیه دانشجویان دکترای تخصصی طب سنتی ایرانی، هیات علمی ها و پژوهشگران و محققین دانشگاه علوم پزشکی قم است البته

کلیه دانشجویان پزشکی ، پیراپزشکی سایر دانشکده ها می توانند از مجموعه کتابخانه بهره برند.