سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

رئیس

دکتر فاطمه نوجوان

37764077

مدیر گروه

دکتر مجید اصغری

37764076

معاونت آموزشی و پژوهشی

دکتر فاطمه علی اصل

37764075

مسئول آموزش و کارشناس فرهنگی

قاسم تقی پور

37764080

مسئول کتابخانه

زهرا علایی طباطبایی

37773466