-کتابخانه دارای بیانیه رسالت است.

-خط مشی و فرایندهای کتابخانه مطابق استاندارد تدوین و تصویب شده است.

-مسئولیتهای حرفه ای و حقوقی مطابق استاندارد بازنگری تدوین و ابلاغ شده است.

-کارکنان کتابخانه عضو کمیته ها و کارگروه های مرتبط برای برنامه ریزی و تصمیم گیری هستند.

-انجام شناسایی و تجزیه و تحلیل نیاز کاربران کتابخانه

-تدوین چشم انداز کتابخانه در برنامه راهبردی

-تدوین ماموریت کتابخانه در برنامه راهبردی

-کتابخانه بیمارستان حداقل 4 برنامه عملیاتی راهبردی دارد.

-برنامه راهبردی و عملیاتی کتابخانه مورد نظارت و ارزیابی قرار میگیرد.