استقرار سامانه دانش لینک و دریافت مقالات آنلاین و به روز

استقرار سامانه دانش لینک و دریافت مقالات آنلاین و به روز

  امکان عضویت دیجیتال کتابخانه ملی

امکان عضویت دیجیتال کتابخانه ملی

نمایی از کتابخانه طب سنتی

نمایی از کتابخانه طب سنتی

دسترسی به  FTP در فضای دانشکده طب سنتی میسر گردید

دسترسی به FTP در فضای دانشکده طب سنتی میسر گردید

میز خدمت

آموزش ضمن خدمت